Algemene voorwaarden

Zelf regelen

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Abonneer je op Lex


ABONNEMENTSVOORWAARDEN SERVICE-ABONNEMENT LEX WOONT B.V.


1. TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES

1.1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lex en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Lex en jou.
1.2   Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten kan vóórdat de overeenkomst wordt gesloten de tekst van deze voorwaarden langs elektronische weg aan jou ter beschikking worden gesteld zodat deze op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal vóórdat de overeenkomst op afstand wordt gesloten worden aangegeven waar van de voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op jouw verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.
1.3   Lex heeft het recht om (additionele) voorwaarden te stellen aan het aangaan van een overeenkomst met een (potentiële) abonnee of het verzoek tot het afsluiten van een overeenkomst (gemotiveerd) te weigeren. Reden voor weigering kan zijn dat de woning niet voldoet aan bepaalde minimale criteria die door Lex worden vastgesteld.
1.4   In deze voorwaarden hebben de volgende woorden de volgende betekenis:
abonnee of jij/jouw is de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf en die – al dan niet op afstand – een overeenkomst afsluit met Lex.
abonnement is het abonnement waarbij een deel van de reparatiewerkzaamheden reeds is inbegrepen in het maandbedrag dat door abonnee wordt betaald aan Lex. Een overzicht van inbegrepen reparaties staat op: www.lexwoont.nl/prijslijst.
bewoner is abonnee en/of (mede)bewoner van de woning.
kantoortijden zijn doordeweekse dagen van 08.00 uur tot 17.00 uur met uitzondering van in Nederland algemeen erkende feestdagen.
Lex is Lex Woont B.V., gevestigd aan de Laan van Vredenoord 15, 2289 DA te Rijswijk.
monteur betreft iedere uitvoerder van reparatiewerkzaamheden die door Lex kan worden ingeschakeld.
overeenkomst is de overeenkomst tussen abonnee en Lex waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
reparatieverzoek is een enkelvoudig verzoek van abonnee tot een reparatie in een woning die als kant-en-klare opdracht kan worden verdeeld over de monteurs.
reparatiewerkzaamheden zijn de werkzaamheden voortkomend uit reparatieverzoeken bestaande uit het herstellen of indien noodzakelijk vervangen van de bouwdelen waaraan de storing of het gebrek zich voordoet.
spoedeisende situatie is een storing of gebrek waarvan het niet spoedig verhelpen gevaar oplevert of meer blijvende schade veroorzaakt.
spoedeisend reparatieverzoek is een reparatieverzoek in een spoedeisende situatie.
voorwaarden zijn deze abonnementsvoorwaarden behorende bij het abonnement incusief de beschrijving van de dienstverlening en bijbehorende informatie zoals vermeld op www.lexwoont.nl/algemenevoorwaarden waar dit document is te vinden.
woning betreft de woning in Nederland waar abonnee woont als eigenaar, huurder of (mede)bewoner ten tijde van het aangaan van het abonnement en in het geval van een tussentijdse wijziging, na acceptatie hiervan door Lex

 

2. KWALITEIT EN OMVANG DIENSTVERLENING

2.1  Lex zal ervoor zorgen dat de reparatiewerkzaamheden in overeenstemming met de overeenkomst en deze voorwaarden worden uitgevoerd. Lex zal er verder voor zorgen dat de reparatiewerkzaamheden:

  • Voldoen aan alle eisen die worden gesteld in de toepasselijke (milieu) wet- en regelgeving, algemeen erkende criteria en standaarden en eisen gesteld door de brandweer;
  • Op een deugdelijke wijze worden uitgevoerd;
  •  Zoveel mogelijk zonder belemmering en/of hinder worden uitgevoerd;
  • Worden uitgevoerd door daartoe zorgvuldig geselecteerde en erkende monteurs; en
  • Zoveel mogelijk op een duurzame en milieuvriendelijke wijze worden uitgevoerd, door bijvoorbeeld gebruik te maken van milieuvriendelijke materialen.
2.2   Iedere monteur en medewerker van Lex dient zich tegenover bewoners te gedragen conform de ‘Gedragscode Lex’, die in te zien is op: www.lexwoont.nl/gedragscode .
2.3   Er vallen maximaal twee reparatieverzoeken per maand onder de dekking van het abonnement. Niet inbegrepen in het abonnement zijn reparatieverzoeken (inclusief de benodigde materialen) die een maximum reparatiebedrag van EUR 300,- overstijgen. Indien dit het geval is dan worden alleen de meerkosten van de monteur boven dit bedrag in rekening gebracht op basis van geregistreerde uren en materiaalverbruik en vermelding van de uitgevoerde handeling in de betreffende woning.
2.4   Reparatiewerkzaamheden die buiten het abonnement vallen en wel door Lex tegen een vast tarief worden verricht, zijn beschreven in: www.lexwoont.nl/prijslijst. De facturatie hiervan gebeurt zo snel mogelijk na de uitvoering en uiterlijk maandelijks achteraf. Er geldt een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum.
2.5   Bij een spoedeisend reparatieverzoek spant Lex zich ervoor in dat er binnen twee uur na de melding een monteur aanwezig is om met de reparatiewerkzaamheden te starten. Spoedeisende reparatieverzoeken zijn beschreven in: www.lexwoont.nl/prijslijst .
2.6 Het staat Lex vrij om monteurs c.q. onderaannemers in te schakelen voor het uitvoeren van de reparatiewerkzaamheden.

 

3. TARIEVEN EN BETALING

3.1   Je betaalt voor het abonnement eenmalig een bedrag van EUR 39,95 registratiekosten, die bij het aangaan van het abonnement direct worden voldaan?.
3.2   De maandelijks tarieven voor het abonnement staan beschreven in: www.lexwoont.nl/abonnement. De maandelijkse kosten voor het abonnement betaal je per maand vooraf aan Lex.
3.3   Er worden geen voorrijkosten in rekening gebracht tenzij bewoner op het overeengekomen moment van de uitvoering van de reparatiewerkzaamheden niet in de woning aanwezig is. In dat geval is Lex gerechtigd om een vast bedrag van EUR 60,- aan voorrijkosten in rekening te brengen. Je kan een gemaakte afspraak voor reparatiewerkzaamheden tot 48 uur van tevoren kosteloos annuleren of wijzigen.
3.4   Lex is gerechtigd de vaste tarieven voor de reparatiewerkzaamheden en de materiaalprijzen van de monteurs éénmaal per jaar te indexeren in lijn met het BDB-indexcijfer voor woningbouw onderhoud (peildatum oktober-oktober). Lex zal jou hiervan voorafgaand aan de prijsverhoging op de hoogte stellen. Indien jij het niet eens bent met de prijsverhoging kan jij de overeenkomst (tussentijds) beëindigen, vóórdat de prijsverhoging wordt doorgevoerd.
3.5   Indien jij niet tijdig jouw betalingsverplichting(en) voldoet ben jij, na op een correctie manier in gebreke te zijn gesteld door Lex, na het wederom uitblijven van betaling binnen de aangegeven termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en daarnaast zullen wettelijke buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht.

 

4. JOUW VERPLICHTINGEN

4.1   Jij verleent alle medewerking die in redelijkheid verwacht mag worden en zal steeds tijdig alle benodigde gegevens verstrekken en alle medewerking verlenen. Indien dit niet (tijdig en/of volledig) gebeurt, dan mag Lex de uitvoering van haar verplichtingen opschorten en eventuele extra kosten die zij als een gevolg hiervan maakt bij jou in rekening brengen.
4.2   Jij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door jou aan Lex verstrekte gegevens. Voor zover er sprake is van schade die gedekt is of zou kunnen zijn door een verzekeringsmaatschappij is het te allen tijde jouw eigen de verantwoordelijkheid om de schade (tijdig) te melden bij de daartoe bevoegde instantie(s).
4.3   Jij bent niet gerechtigd om de rechten en plichten onder de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een ander, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lex.

 

5. LOOPTIJD, BEEINDIGING EN HERROEPINGSRECHT

5.1   De looptijd van de overeenkomst is één jaar vanaf datum inwerkingtreding. Na afloop van één jaar wordt de overeenkomst automatisch omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd en kan de overeenkomst schriftelijk worden opgezegd door zowel Lex als door jou met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
5.2   Jij hebt de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende de bedenktijd van 14 dagen, die ingaan op de dag na datum inwerkingtreding. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, zal je dit binnen de bedenktijd van 14 dagen aan Lex melden met het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze. Lex stuurt jou een ontvangstbevestiging van de herroeping. Voor herroeping worden geen kosten in rekening gebracht. Indien jij al iets betaald hebt zal Lex dit bedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping aan je terugbetalen.
5.3   In het geval dat jij Lex verzoekt om vóór de afloop van de bedenktijd aan te vangen met reparatiewerkzaamheden, stem je ermee in dat er kosten verschuldigd zijn voor het verrichten van de reparatiewerkzaamheden. Jij ziet in dat geval af van jouw herroepingsrecht.

 

6. COMMUNICATIE EN JOUW PRIVACY

6.1   Iedere communicatie tussen Lex en jou kan elektronisch plaatsvinden, behalve en voor zover hiervan in de overeenkomst of de wet wordt afgeweken. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger wordt bewezen. In het geval waarin de verzender kennis heeft van het feit dat de elektronische communicatie niet is ontvangen dan spant de verzender zich in om het bericht op andere wijze over te brengen aan de ontvanger.
6.2   Lex verwerkt jouw persoonsgegevens volgens de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving en draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijzigingen. Meer informatie over de wijze waarop Lex omgaat met jouw privacy is te vinden in onze privacy policy: www.lexwoont.nl/privacypolicy.

 

7. CONFORMITEIT, GARANTIE EN MILIEU

7.1   Lex staat ervoor in dat de reparatiewerkzaamheden voldoen aan de in de overeenkomst en deze voorwaarden vermelde specificaties en geldende wet- en regelgeving. Eventuele gebreken dienen door jou binnen vier weken na het verrichten van de betreffende reparatiewerkzaamheden schriftelijk aan Lex te worden gemeld. De garantietermijn van een product waarvan bij de uitvoering van de reparatiewerkzaamheden gebruik wordt gemaakt door een monteur komt overeen met de betreffende fabrieksgarantietermijn.
7.2   Lex zal iedere schade die het gevolg is van - een dreiging van - milieuverontreiniging door of vanwege de verleende reparatiewerkzaamheden zo spoedig mogelijk herstellen. Als het gaat om milieuverontreiniging of verboden stoffen die al aanwezig was of waren vóór aanvang van de reparatiewerkzaamheden, zal jij alle redelijke kosten van Lex (bijvoorbeeld voor de afvoer van asbesthoudende materialen) volledig vergoeden.

 

8. GESCHILBESLECHTING

8.1   Op de overeenkomst en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst of de voorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.