Algemene voorwaarden

Zelf regelen

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Abonneer je op Lex

 

1. TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES

1.1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lex en op elk tot stand gekomen overeenkomst tussen jou en Lex.

1.2   Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kan de tekst van deze voorwaarden op elektronische wijze aan jou ter beschikking worden gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Lex voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de voorwaarden bij Lex zijn in te zien en dat zij op verzoek zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

1.3   Lex heeft het recht om (additionele) voorwaarden te stellen aan het aangaan van een overeenkomst met een (potentiële) abonnee of het verzoek tot het afsluiten van een overeenkomst gemotiveerd) te weigeren. Reden voor weigering kan zijn dat de woning niet voldoet aan bepaalde minimale criteria die door Lex worden vastgesteld.

1.4   In deze voorwaarden hebben de volgende woorden de volgende betekenis:
abonnee is de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die -al dan niet op afstand- een overeenkomst afsluit met Lex.
abonnement is het abonnement waarbij een deel van de reparatiewerkzaamheden reeds is inbegrepen in het maandbedrag dat door de abonnee wordt betaald aan Lex. Een overzicht van inbegrepen reparaties staat op. www.lexwoont.nl/prijslijst.
bewoner is abonnee en eigenaar,  huurder of mede-bewoner van de woning.
kantoortijden zijn doordeweekse dagen van 08.00 uur tot 17.00 uur met uitzondering van in Nederland algemeen erkende feestdagen.
Lex is Lex Woont B.V., gevestigd te (2289 DA) Rijswijk aan de Laan van Vredenoord 15,.
monteur betreft een uitvoerder van reparatiewerkzaamheden die door Lex wordt ingeschakeld.
overeenkomst is de overeenkomst tussen abonnee en Lex waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
reparatieverzoek is een enkelvoudig verzoek van abonnee tot een reparatie in een woning die als opdracht wordt uitgevoerd door monteurs.
reparatiewerkzaamheden zijn de werkzaamheden voortkomend uit reparatieverzoeken bestaande uit het herstellen of indien noodzakelijk vervangen van bouwdelen waaraan de storing of het gebrek zich voordoet.
spoedeisende situatie is een storing of gebrek waarvan het niet spoedig verhelpen gevaar oplevert of meer blijvende schade veroorzaakt.
spoedeisend reparatieverzoek is een reparatieverzoek in een spoedeisende situatie.
voorwaarden zijn deze abonnementsvoorwaarden behorende bij het abonnement inclusief de beschrijving van de dienstverlening en bijbehorende informatie zoals vermeld op www.lexwoont.nl/algemenevoorwaarden. woning betreft de woning in Nederland waar abonnee woont als eigenaar,  huurder of mede-bewoner  ten tijde van het aangaan van het abonnement.

 

2. KWALITEIT EN OMVANG DIENSTVERLENING

2.1  Lex zorgt ervoor dat de reparatiewerkzaamheden in overeenstemming met de overeenkomst en deze voorwaarden worden uitgevoerd. Lex zal er verder voor zorgen dat de reparatiewerkzaamheden:

  • Voldoen aan alle eisen die worden gesteld in de toepasselijke (milieu) wet- en regelgeving, algemeen erkende criteria en standaarden en eisen gesteld door de brandweer;
  • Op een deugdelijke wijze worden uitgevoerd;
  •  Zoveel mogelijk zonder belemmering en/of hinder worden uitgevoerd;
  • Worden uitgevoerd door daartoe zorgvuldig geselecteerde en erkende monteurs; en
  • Zoveel mogelijk op een duurzame en milieuvriendelijke wijze worden uitgevoerd, door bijvoorbeeld gebruik te maken van milieuvriendelijke materialen.

2.2   Iedere monteur en medewerker van Lex dient zich tegenover bewoners te gedragen conform de ‘Gedragscode Lex’, die in te zien is op: www.lexwoont.nl/gedragscode .

2.3   Er vallen maximaal twee reparatieverzoeken per maand onder de dekking van het abonnement. Niet inbegrepen in het abonnement zijn reparatieverzoeken (inclusief de benodigde materialen) die een maximum reparatiebedrag van EUR 300,- overstijgen. In dat geval worden alleen de meerkosten van de monteur boven dit bedrag in rekening gebracht op basis van geregistreerde uren en materiaalverbruik en vermelding van de uitgevoerde handeling in de betreffende woning. Werkzaamheden die niet onder het abonnement vallen worden vooraf begroot. Deze kosten worden apart, achteraf aan de abonnee in rekening gebracht.  Er geldt een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum.

2.4   Reparatiewerkzaamheden die buiten het abonnement vallen kunnen wel door Lex worden verricht tegen een vast tarief beschreven in: www.lexwoont.nl/prijslijst. De facturatie hiervan gebeurt zo snel mogelijk na de uitvoering en uiterlijk maandelijks achteraf. Er geldt een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum.

2.5   Bij een spoedeisend reparatieverzoek spant Lex zich ervoor in dat er binnen drie uur na de melding een monteur aanwezig is om met de reparatiewerkzaamheden te starten. Spoedeisende reparatieverzoeken zijn beschreven in:www.lexwoont.nl/prijslijst

2.6  Het staat Lex vrij om monteurs c.q. onderaannemers in te schakelen voor het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden.

 

3. TARIEVEN EN BETALING

3.1   Bij aanvang van het abonnement betaalt de aanvrager eenmalig € 39,95 aan registratiekosten. Bij aanvang van het abonnement in combinatie met een spoedeisend reparatieverzoek betaalt de aanvrager eenmalig € 99,95 aan registratiekosten.
Naast de registratiekosten betaalt de abonnee bij aanvang van de overeenkomst de maandelijkse kosten vooraf aan Lex. Met deze aanvraag verleent aanvrager direct een doorlopende incasso machtiging om de volgende maandbedragen te laten incasseren door Lex.

3.2   Indien blijkt dat er tijdens het overeengekomen tijdstip van de reparatiewerkzaamheden niemand in de woning aanwezig is, worden er zogenaamde “no show” kosten in rekening gebracht. In dat geval is Lex gerechtigd om € 60,- aan kosten in rekening te brengen. Een gemaakte afspraak kan tot 48 uur van tevoren kosteloos geannuleerd of gewijzigd worden.

3.3   Lex is gerechtigd de tarieven voor de reparatiewerkzaamheden en de materiaalprijzen, éénmaal per jaar te indexeren in lijn met het BDB-indexcijfer voor woningbouw onderhoud (peildatum oktober-oktober). Lex zal jou hiervan voorafgaand aan de prijsverhoging op de hoogte stellen. Indien de abonnee het niet eens is met de prijsverhoging kan de overeenkomst (tussentijds) worden beëindigd, voordat de prijsverhoging wordt ingevoerd.

3.4   Indien de maandelijkse incasso door Lex niet kan worden geïncasseerd, wordt de abonnee hiervan per mail op de hoogte gesteld door Lex. Indien de abonnee niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt deze door Lex deugdelijk in gebreke gesteld. Na het wederom uitblijven van betaling binnen de aangegeven termijn wordt over het verschuldigde bedrag wettelijke rente en daarnaast buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht.

 

4. VERPLICHTINGEN

4.1   Abonnee verleent alle medewerking die in redelijkheid verwacht mag worden en zal steeds tijdig alle benodigde gegevens verstrekken en alle medewerking verlenen. Indien dit niet (tijdig en/of volledig gebeurt, dan mag Lex de uitvoering van haar verplichtingen opschorten en eventuele extra kosten die zij al gevolg hiervan maakt bij de abonnee in rekening brengen.

4.2   De abonnee staat in voor de juistheid en de volledigheid van de aan Lex verstrekte gegevens. Voor zover er sprake is van schade die gedekt is of zou kunnen zijn door een verzekeringsmaatschappij is het te allen tijde de verantwoordelijkheid van de abonnee om de schade (tijdig) te melden bij de daartoe bevoegde instantie(s).

4.3   De overeenkomst is niet geheel of gedeeltelijk overdraagbaar aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lex.

5. LOOPTIJD, BEEINDIGING EN HERROEPINGSRECHT

5.1   De looptijd van de overeenkomst is één jaar vanaf datum inwerkingtreding. Na afloop van één jaar wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan door Lex en de abonnee schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

5.2   De overeenkomst wordt elektronisch afgesloten en valt onder de Wet koop op afstand. De abonnee heeft een bedenktijd van 14 dagen die ingaan op de dag na datum inwerkingtreding. De abonnee kan de overeenkomst par mail zonder opgave van redenen gedurende deze periode ontbinden. De kosten die al door de abonnee zijn betaald worden dan door Lex zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nar herroeping teruggestort.

5.3 In het geval dat de abonnee Lex verzoekt om vóór afloop van de bedenktijd aan te vangen met reparatiewerkzaamheden, stemt de abonnee ermee in dat er kosten verschuldigd zijn voor het verrichten van de reparatiewerkzaamheden. In dat geval wordt afgezien van het herroepingsrecht.

 

6. COMMUNICATIE EN JOUW PRIVACY

6.1   De communicatie tussen Lex en de abonnee zal hoofdzakelijk elektronisch plaatsvinden. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger wordt bewezen. In het geval waarin de verzender kennis heeft van het feit dat de elektronische communicatie niet is ontvangen, spant de verzender zich in om het bericht op andere wijze over te brengen aan de ontvanger.

6.2   Lex verwerkt persoonsgegevens volgens de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving en draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijzigingen. Meer informatie over de wijze waarop Lex omgaat met jouw privacy is te vinden in onze privacy policy: www.lexwoont.nl/privacypolicy.

 

7. CONFORMITEIT, GARANTIE EN MILIEU

7.1   Lex staat ervoor in dat de reparatiewerkzaamheden voldoen aan de in de overeenkomst en deze voorwaarden vermelde specificaties en geldende wet- en regelgeving. Eventuele gebreken dienen binnen vier weken na het verrichten van de desbetreffende reparatiewerkzaamheden schriftelijk aan Lex te worden gemeld. Lex hanteert voor producten een garantietermijn gelijk aan de fabrieksgarantietermijn.

7.2   Lex zal iedere schade die het gevolg is van of een dreiging van milieuverontreiniging door of vanwege de verleende reparatiewerkzaamheden zo spoedig mogelijk herstellen. Als het gaat om milieuverontreiniging of verboden stoffen die al aanwezig waren vóór aanvang van de reparatiewerkzaamheden, zal de abonnee alle redelijke kosten van Lex (bijvoorbeeld voor de afvoer van asbesthoudende materialen) volledig vergoeden.  

 

8. GESCHILBESLECHTING

8.1   Op de overeenkomst en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst of de voorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.